ધોરણ- 10ના 11.59 લાખ વિદ્યાર્થીઓનું 66.97 ટકા પરિણામ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.