પોલીસે પત્રકારને કહ્યું તારી દાઢીના વાળ ખેંચી કાઢીશ, બોલવાનું બંધ કર ને પોલીસ ઉઠાવી ગઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.