મીઠી કેસર કેરી ઝેર સમી, ખેડૂતો દેવાદાર બન્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.