શહેરી વિકાસ સત્તામંડળોના અધ્યક્ષ તરીકે મહાનગરોના કમિશનર રહેશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.