સપ્લાય ઘટના ભય કરતા, માંગ ઘટાડાનો ડર ખુબ વધુ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.