સાદગીના પ્રતીક ગાંધીજીની શાળા પાછળ રૂ. 2.22 કરોડનું વૈભવી ખર્ચે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.