હિપોલીન પાવડરથી ભાજપના કપડા પરના કાળા ડાઘ ન ધોવાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.