20 હજાર આદિવાસીઓ તીર સાથે, ગુજરાત વિધાનસભામાં રૂપાણી સરકારને ઘેરોઘાલશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.