92 હજાર કરોના ભારથી મોદીની ટેલી કંપની 40 હજારની છટણી કરશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.