સૌરાષ્ટ્રના જુદા જુદા મહાલો પર મુલકગીરી ચડાઈઓ કરીને પુષ્કળ ધન એકઠું કર્યું હતું

A lot of money was raised by visiting the various palaces of Saurashtra.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.