10 વર્ષ પછી જૂનાગઢ કૃષિ વિશ્વ વિદ્યાલયે ઘઉંની નવી જાત શોધી જે દેશમાં અવલ્લ છે

After 10 years, Junagadh Agricultural University discovered a new variety of wheat, which is the highest in the country

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.