અમેરિકાનું પોતાનું સાચવતું નથી ને ભારતની ચિંતા કરે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.