લોકોને ઘરમાં કેદ કરી દેવાયા, ઈટાલી સીલ કરી દેવાયું, અમેરિકામાં ઈમરજન્સી

People were imprisoned in homes, sealed in Italy, emergency in America

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.