સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાંથી મરાઠાઓએ ખંડણી પડાવાનું શરૂં કર્યું

The Marathas from Saurashtra and northern Gujarat began to ransom

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.