વિદ્યાર્થીઓ ‘ વંદે ગુજરાત ’ ચેનલ DD ફ્રી ડીશ પર ભણે છે

http://gujarat-education.gov.in/TextBook/Textbooks/new-syllabus2020.htm

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.