24 મે સુધી રમઝાન પૂરો થાય ત્યાં સુધી લોકડાઉન ન ઉઠાવવા કેમ કહ્યું ?

Why not ask for a lockdown until Ramzan ends on May 24?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.