યુગ પુસ્તક વાંચન સ્પર્ધામાં પ્રથમ આવ્યો, ગુજરાતમાં પુસ્તક એવોર્ડ કેટલાં ?

Yug came first in book reading competition, how many book awards in Gujarat?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.