અનેક સ્થળે મત મશીન ખોટકાયા, અવ્યવસ્થા, મતદાન પર અસર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.