અમદાવાદમાં 10 હજાર ઘરમાં વીજળી નથી, વિકાસ અંધારામાં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.