આજથી 200 વર્ષ પહેલાં એવું શું થયું કે કચ્છ રણ બની ગયો ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.