ઉદ્યોગ પતિઓ સાથે રૂપાણીએ બેઠક કરી, ખેડૂતો સાથે ક્યારેય કેમ ન કરી ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.