એક જગ્યાએ ૩ વર્ષ કરતા વધું સમયથી ફરજ બજાવતા અધિકારીઓની વિગતો મંગાવાઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.