એલ.ડી. અને વિશ્વકર્મા ઇજનેરી કોલેજોમાં આજથી એનબીએના ઇન્સ્પેક્શન બાદ એક માસમાં અહેવાલ આપશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.