કાંકરીયાની રાઈડની 100 કરોડની જમીનનું 18 લાખ ભાડું ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.