ખેત તલાવડીઓમાં રૂપાણી સરકારમાં ખરેખર કેટલાં કૌભાંડ ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.