ગરીબોની છાસમાં 5 અને દૂધમાં 2નો ભાવ વાધારો, પણ શ્રીમંતોના ઘીમાં માંડ રૂ.5નો વધારો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.