ગાંધીજીની ગૌશાળા તોડી પડાઈ, 1588 એકર જમીન ક્યા ગઈ? 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.