ગીર સોમનાથમાં મગફળી ખરીદીમાં ખેડૂતોના નાણાં ખોટા એકાઉન્ટમાં થયા જમા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.