ગુજરાતની પાક સરહદ પર વાડ બાંધી શકાતી નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.