ગુજરાતમાં પ્રથમ સ્કલ્પચર ગાર્ડન તૈયાર 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.