ગોવિંદ પટેલે ૧૯૨ દેશોના ધ્વજ અને ગુજરાતના નકાશા શાળાઓને ભેટમાં આપ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.