ઘઉંના પાકમાં લશ્કરી ઇયળનું આક્રમણ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.