જેઠીપુરા ગામને બબ્બે રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ : લોક ફાળાથી ચાલતી અદ્યતન હોસ્પિટલ પણ ખરી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.