ટિકિટ માટેનું મુખ્ય માપદંડઃ ભ્રષ્ટ, પક્ષપટલુઓ અને બે પત્ની ધરાવનારાની પ્રથમ પસંદગી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.