ઢબુડી માતા આરાધનામાં હશે એટલે બહાર ના આવ્યા!

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.