તડકામાં ઉભું ન રહેવું પડે તેથી એન્જીનિયરે શેડ નંખાવી આપ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.