તળાવો ઉંડા કર્યાનો દાવો પણ તેનું શું પરિણામ આવ્યું ? ફરી એજ જુઠું બોલતા મુખ્ય પ્રધાન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.