દલાલોને સરકારની એક પણ કચેરીમાં પ્રવેશ બંધી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.