દાનવનું વાહન પાડો, ગુજરાતમાં 1 લાખ પાડામાંથી નંબર વન પાડો પૃથ્વીનાથ કેમ કહેવાય છે?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.