દિલ્હી દરબારની મંજૂરી વગર રૂપાણી પાણી પણ પિતાં નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.