દ્વારકા પાસે પ્રદૂષણ સામે 13 દિવસથી આંદોલન કરતાં ખેડૂતોની સરકારે કોઈ ખબર પણ ન લીધી 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.