નવેમ્બરમાં 3.63 કરોડ મોબાઈલ જોડાણ ઘટી ગયા,

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.