પહેલાં મેં માંગી નહોતી તેમ છતાં આપી, અને હવે હટાવી દીધી છે તો હું માંગુ છું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.