પાટણ પોલીસે કેમેરા લગાવ્યા, ઉપયોગ પ્રજા સામે કરશે, પોલીસ સામે નહીં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.