બટાટાની વાવેતર પૂર્વે ‘આંખ’ દેખાય તે રીતે કાપણી શરું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.