બુલેટ ટ્રેન માટે 900 કરોડના બદલે 200 કરોડનું જ વળતર કેમ ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.