મિસમેચ જણાય તો જીએસટી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટની 20 ટકા રકમ સરકાર પોતાની પાસે રાખી મૂકશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.