મિસ ડેફ વર્લ્ડ ૨૦૧૯ વિદિશા બલિયાન અમદાવાદમાં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.