મેડિકલમાં સરકારી કોલેજોમાં ૧૯૩, મેનેજમેન્ટ કવોટામાં ૧૯૬ અને એનઆરઆઇમાં ૧૫ બેઠકો ખાલી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.