મોરબી જિલ્લા પાંચાયત કોંગ્રેસમાં વારંવાર બળવો કેમ થાય છે  ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.